Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Supermensen bestaan niet: volksverzekering voor alle werkenden is onontkoombaar

Het allerbelangrijkste dat ik uit mijn studie psychologie haalde, is dat mensen niet 100% rationeel zijn. Van nature hebben we veel ‘vooringenomenheden’, vaak cognitieve biases genoemd. Deze psychologische vooringenomenheden overstijgen geslacht, etniciteit, leeftijd, nationaliteit, beroep en opleiding. Ze zijn menselijk. De wetenschap toont dit keer op keer aan. Zo is er de optimism bias: mensen […]

Economische én culturele onzekerheid: een voedingsbodem voor populisme

114 duizend personen. Hiermee groeide de Nederlandse bevolking afgelopen jaar door buitenlandse migratie. Netto. Vorig jaar was sowieso de sterkste bevolkingstoename sinds 1975. Met één groot verschil. Toen bestond de helft ervan uit buitenlandse migratie, nu ruim 85 procent. Ons positieve migratiesaldo staat sinds 2015 op recordhoogte, het geboorteoverschot op recordlaagte. Arbeidsmigratie speelt een essentiële […]

Eerst fraudeur, dan pas mens: zo verliezen burgers voor altijd hun vertrouwen in de overheid

Op 2 oktober 2012 stemde de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ – ook wel de Fraudewet genoemd. Het voorstel kondigde onder meer aan om kinderopvangtoeslagmisbruik steviger te bestrijden. De regering maakte tijdens deze wetsbehandeling – oh ironie! – melding van de oprichting van speciale ‘fraudeteams’ bij de Belastingdienst en van […]