Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Supermensen bestaan niet: volksverzekering voor alle werkenden is onontkoombaar

Het allerbelangrijkste dat ik uit mijn studie psychologie haalde, is dat mensen niet 100% rationeel zijn. Van nature hebben we veel ‘vooringenomenheden’, vaak cognitieve biases genoemd. Deze psychologische vooringenomenheden overstijgen geslacht, etniciteit, leeftijd, nationaliteit, beroep en opleiding. Ze zijn menselijk. De wetenschap toont dit keer op keer aan. Zo is er de optimism bias: mensen […]